Spoty Systems - logo
BHP w biurze

Podstawowe przepisy BHP w biurze

Jak wiadomo, każdy pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikom biurowym bezpieczne warunki do wykonywania zawodu. Wiąże się z tym wiele przepisów regulujących to, jak powinna wyglądać przestrzeń biurowa, by zapewnić dbałość o zabezpieczenie zdrowia i życia. Jakie są podstawowe przepisy BHP w biurze oraz z jakimi zasadami się wiążą?

Obowiązek szkolenia BHP dla pracowników

Każdy pracodawca ma w obowiązku zapewnić swoim pracownikom, bez względu na formę zatrudnienia, nie rzadziej niż raz na 6 lat wzięcie udziału w szkoleniu BHP. Jest to niezbędne by, każdy z pracowników dobrze znał najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Prawo to reguluje Kodeks Pracy, a mianowicie:

Artykuł 237 Kodeksu Pracy

  • 3. Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza zapewnia, aby odbywały się w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

Artykuł 304 Kodeksu Pracy

  • 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (…) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

BHP w biurze

Brak szkoleń BHP – konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Kodeks Pracy przewiduje sankcje dla pracodawcy za brak przeszkolenia pracowników. Za kontrolę aktualności szkoleń BHP odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy. Takie szkolenia powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, a więc niestawiennictwo się na szkoleniu BHP równa się z nieobecnością w pracy (jeśli nie jest poparte np. zwolnieniem lekarskim albo urlopem). Z tego tytułu pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje. 

Bhp w biurze – najważniejsze przepisy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. każde biuro musi spełniać odpowiednie wymagania. Pracownik w przestrzeni biurowej spędza długie godziny, dlatego niezwykle istotne jest to, aby warunki pracy były bezpieczne i w perspektywie czasu nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia. Poznaj trzy, naszym zdaniem, najważniejsze zasady BHP w biurze. 

  • Oświetlenie w biurze – BHP

Oświetlenie jest jednym z czynników, który ma duże oddziaływanie na to, jakie pracownicy mają samopoczucie. Bez wątpienia wpływa także na zdrowie oczu. Oświetlenie jest jednym z najczęściej wymienianych w grupie czynników uciążliwych występujących w procesie pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy potwierdza, iż niewłaściwy dobór oświetlenia prowadzi do “nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku”. Według podstawowych zasad, w pomieszczeniach biurowych należy zapewnić zarówno dopływ naturalnego światła, jak i doświetlić je oświetleniem sztucznym. Instalacje elektryczne muszą być wykonane zgodnie z przepisami. Natężenie światła należy dopasować do potrzeb pracownika – w zależności od stanowisk pracy powinno wynosić 500-200 lx

  • Temperatura i wentylacja w biurze – BHP

Panująca temperatura w biurze powinna być komfortowa dla pracowników. Zbyt niska lub za wysoka będzie najzwyczajniej uciążliwa. Przyjmuje się, że optymalna temperatura pomieszczenia biurowego znajduje się w okolicy 18°C. Komfort cieplny i wymianę powietrza można zapewnić w nich za pomocą klimatyzacji, mechanicznej wentylacji lub wentylacji z cyrkulacją powietrza. Należy pamiętać, iż nawiewy nie mogą być skierowane w kierunku pracowników. Niezbędna jest także czystość filtrów, aby brud i drobnoustroje nie rozprzestrzeniały się po całej przestrzeni. 

  • Organizacja stanowiska – BHP

To, w jakiej przestrzeni przebywają pracownicy, nie pozostaje bez znaczenia. Na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości tego pomieszczenia oraz co najmniej 2 m3 wolnej powierzchni podłogi. Taki obszar nie powinien być zajęty przez żadne urządzenia techniczne i inne tego typu przedmioty. Nieobojętna jest także jego wysokość – powinna wynosić nie mniej niż 3 metry w zależności od specyfikacji biura. Stanowisko pracy musi być dobrze oświetlone, suche, czyste i przystosowane do użytku zgodnie z zasadami BHP – to podstawy, bez których higiena pracy nie będzie zachowana. 

  • Hałas w miejscu pracy musi być pod kontrolą

Hałas w pomieszczeniach biurowych wynika w dużej mierze z pracy samych pracowników, którzy rozmawiają ze sobą, odbierają i wykonują telefony, prowadzą wideokonferencje oraz przemieszczają się. Do tego dochodzą dźwięki generowane przez różne urządzenia: komputery, drukarki, a także klimatyzację w biurze. Niekiedy źródło hałasu pochodzi z zewnątrz (na przykład prace budowlane, intensywny ruch uliczny) lub z innych pomieszczeń w firmie. Niektóre z tych elementów akustyki biura można wyeliminować za pomocą np. kabin akustycznych oraz budki telefonicznej. Szerzej o tym jak powinna wyglądać akustyka w biurze piszemy w naszym poprzednim artykule.

Zobacz również:

Share

Newsletter ikona

Pozostańmy w kontakcie!

Dowiedz się więcej o dobrostanie w biurze.
Zero spamu, same dobre rzeczy!